Class Enrolment Statistics 班報名統計

Class 班級5B
班別班號性別 組別項目一項目二項目三
5B1FWA 女甲100米   
5B2FMA 女甲推鉛球   
5B3FLA   
5B4FSA   
5B5FSA 女甲400米 女甲推鉛球 女甲/乙擲鐵餅
5B6FLA 女甲跳遠   
5B7FLA   
5B8FLA 女甲100米 女甲200米  
5B9FSA 女甲100米 女甲200米 女甲推鉛球
5B10FMA   
5B11MWA 男甲1,500米 男甲100米 男甲推鉛球
5B12MSA   
5B13MLA 男甲1,500米 男甲100米 男甲跳遠
5B14MSA 男甲100米 男甲200米  
5B15MWA   
5B16MSA   
5B17MLA   
5B18MSA   
5B19MWA 男甲1,500米   
5B20MSA 男甲1,500米   
5B21MLA 男甲1,500米 男甲100米 男甲推鉛球
[Back 回上頁]