Class Enrolment Statistics 班報名統計

Class 班級4B
班別班號性別 組別項目一項目二項目三
4B1FLA 女甲100米 女甲/乙擲鐵餅  
4B2FSB 女甲/乙擲鐵餅   
4B3FWA   
4B4FLB 女乙100米   
4B5FLA   
4B6FMB   
4B7FSB   
4B8FLB 女乙推鉛球 女乙跳遠  
4B9FMB 女乙100米   
4B10MWA   
4B11MSA   
4B12MWA   
4B13MWB   
4B14MLB   
4B15MLB   
4B16MLB 男乙100米   
4B17MSB 男乙跳遠   
4B18MSB   
4B19MSA   
4B20MWB   
[Back 回上頁]