Class Enrolment Statistics 班報名統計

Class 班級1C
班別班號性別 組別項目一項目二項目三
1C1FMC 女丙200米 女丙60米 女丙擲壘球
1C2FSC 女丙60米   
1C3FLC 女丙400米   
1C4FLC 女丙100米   
1C5FLC 女丙100米 女丙200米  
1C6FMC 女丙100米 女丙200米 女丙擲壘球
1C7FWC 女丙擲壘球   
1C8FLC 女丙60米   
1C9FMC   
1C10FWC 女丙60米   
1C11FLC 女丙60米   
1C12FSC   
1C13FWC   
1C14FMC 女丙100米 女丙60米  
1C15FWC 女丙60米   
1C16MLC 男丙100米 男丙擲壘球  
1C17MWC 男丙1,500米 男丙400米  
1C18MLC   
1C19MMC   
1C20MWC   
1C21MMC 男丙1,500米 男丙400米  
1C22MMC 男丙擲壘球   
1C23MWC   
1C24MLC   
1C25MWC   
1C26MMC   
1C27MWC   
1C28MMB 男乙100米 男乙跳遠  
1C29MWC   
1C30MWC   
1C31MLC   
1C32MSC 男丙1,500米   
[Back 回上頁]